Jesteś tutaj:

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTANIA PLIKÓW COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO FUNDACJI DOBRA FABRYKA

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.     Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies ma na celu poinformowanie gości odwiedzających stronę internetową Sklepu o zasadach zbierania i wykorzystywania informacji o nich podczas korzystania ze strony internetowej znajdującej się pod adresem: www.sklep.dobrafabryka.pl (dalej jako ,,Serwis”), a także przy składaniu zamówień na świadczoną drogą elektroniczną usługę, której przedmiotem jest zakup Produktów oferowanych w Serwisie. Każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu, jest Użytkownikiem.

2.     Naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisu ochrony ich danych osobowych oraz prywatności, co najmniej na poziomie odpowiadającym wymogom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym Rozporządzeniem, w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej Ustawą o ochronie danych osobowych, w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zwanej dalej Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej Prawem telekomunikacyjnym.

3.     Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Fundacja Dobra Fabryka z siedzibą w Warszawie (04-694) przy ul. Pomiechowskiej 47/14, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000519542, NIP: 9522131059, REGON: 147361669, zwana dalej jako ,,Administrator”.

4.     Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: [email protected] lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora.

II. PODSTAWA PRAWNA, ZAKRES ORAZ CEL GROMADZENIA DANYCH

1.     Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie. Dane zbierane są aktywnie (dane, które sam Użytkownik podaje dobrowolnie) lub biernie (dane automatycznie zapisywane przez serwer).

2.     Podanie danych osobowych przez Użytkowników Serwisu jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z usług zamieszczonych w Serwisie tj. złożenia zamówienia poprzez wypełnienia formularza zamówienia oraz dokonania wpłaty.

3.     Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, zgodnie z jednym z poniższych celów:
a) realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym,
b) rozpatrzenia ewentualnych reklamacji,
c) świadczenia usług drogą elektroniczną,
d) po wyrażeniu odrębnej zgody, także w celach marketingowych świadczonych drogą elektroniczną.

4.     Zakres przetwarzania danych osobowych, wynika z funkcji konkretnego formularza, zgodnie z poniższym:

a) złożenie zamówienia i zawarcie umowy sprzedaży
·        imię i nazwisko,
·         adres miejsca zamieszkania oraz adres, na który ma być przesłany zamówiony produkt (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania),
·         adres poczty elektronicznej,
·         numer telefonu,
·         numer Identyfikacji Podatkowej (tylko w przypadku Przedsiębiorców, którzy zaznaczyli w Formularzu zamówienia opcję otrzymania faktury VAT).

b)   wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności rozpatrzenia reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów:
·        imię i nazwisko,
·        adres miejsca zamieszkania oraz adres, na który ma być przesłany zamówiony produkt (jeżeli jest inny niż adres miejsca zamieszkania),
·        adres poczty elektronicznej,
·        numer telefonu,
·        numer Identyfikacji Podatkowej (tylko w przypadku Przedsiębiorców, którzy zaznaczyli w Formularzu zamówienia opcję otrzymania faktury VAT).

5.     Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, wynika z funkcji konkretnego formularza, zgodnie z poniższym:

a)   wyrażenie dobrowolnej zgody przez osobę, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – w odniesieniu do otrzymywania informacji marketingowych, w tym również o aktualnych akcjach promocyjnych oraz o działalności Administratora.

b)   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie formularza zamówień oraz realizacji zamówienia,

c)     przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w odniesieniu do obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności rozpatrzenia reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów.

d)    przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych – dotyczących wypełniania zobowiązań Administratora, w szczególności rozpatrzenia reklamacji dotyczących zawartych w Serwisie lub za pośrednictwem Serwisu umów.

6.     Ponadto podczas korzystania z Serwisu system wykorzystywany przez Administratora automatycznie pobiera adres IP, który zapisywany jest w dziennikach logowania.

7.     Dane Użytkowników nie są przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8.     Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazane przez Administratora takim kategoriom odbiorców, jak podmioty świadczące usługi prawne, informatyczne, księgowe czy pocztowe, w przypadku zamówienie towaru drogą pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępni dane osobowe Użytkownika również przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłkę. Jeżeli Użytkownik korzysta z opcji ,,płatność elektroniczna”, Administrator udostępni jego dane podmiotowi, który realizuje płatność.

9.     Dane Użytkowników dokonujących zamówienia przechowywane są do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartych umów, tj. nie więcej niż przez 10 lat, licząc od daty wymagalności danego roszczenia, a następnie zostaną usunięte w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

III. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

1.   Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia oraz Ustawy o ochronie danych osobowych,  a w szczególności prawo do:

a)   uzyskania dostępu do treści swoich danych osobowych – otrzymania informacji, czy dane są przetwarzane przez Administratora, a jeśli tak, to w jaki sposób;
b)   prostowania swoich danych osobowych, jeżeli są nieaktualne lub niedokładne, a także uzupełnienia, gdy są niekompletne;
c)    usunięcia swoich danych osobowych;
d)   przenoszenia swoich danych osobowych;
e)   ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
f)     wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania swoich danych osobowych;
g)   cofnięcia zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie następować będzie na podstawie zgody), w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem, jeśli chodzi o przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
h)   wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sposób, w jaki przetwarzane są dane osobowe, narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

2.       W celu realizacji powyższych uprawnień Użytkownik powinien skontaktować się z lub Inspektorem Danych Osobowych.

IV. PLIKI COOKIES

1.     Podczas odwiedzania naszego Serwisu na komputerze Użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym zapisywane są małe pliki tekstowe zwane cookies, które przekazują na serwer operatora serwisu internetowego informacje dotyczące aktywności Użytkownika. Pliki cookies nie służą do przetwarzania danych osobowych, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.

2.     W ramach Serwisów stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a)   Własne:
– Cookies sesyjne – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są na komputerze / urządzeniu mobilnym Użytkownika do czasu opuszczenia Serwisu. Zablokowanie cookies sesyjnych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisów, ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych ich elementów.
– Stałe – są to pliki, które pozostają na komputerze/urządzeniu mobilnym Użytkownika do momentu ich usunięcia przez Użytkownika.

b) Podmiotów trzecich:
Cookies statystyczne – używane są w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których Użytkownik trafił na stronę Serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych Użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z Serwisów. Są to pliki Google Inc (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). Zablokowanie cookies statystycznych przez Użytkownika nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisu. Czas przechowywania plików cookies jest wskazany pod powyższym linkiem.

3.     Zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym każdy Użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera / urządzenia mobilnego poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej), z którego korzysta Użytkownik.

V. ZABEZPIECZENIE DANYCH

1.       Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a)   przetwarzane zgodnie z prawem;
b)   zbierane w oznaczonych, zgodnych z prawem celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
c)    merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2.     Administrator zapewnia, że wszelkie dane osobowe, które zostały zebrane w ramach Serwisu, służą do realizacji usług przez Administratora. Informacje te nie są udostępniane jakimkolwiek osobom trzecim, chyba że:
a)     po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą,
lub
b)     obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawnych.

3.     Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

4.     Dane osobowe przekazywane z Serwisu na serwer są zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL[PK5] . Administrator chroni dane osobowe Użytkowników, zapewniając wysoki poziom zabezpieczeń oraz stosując wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

5.     W Serwisach pojawiają się linki do innych stron internetowych (np. PayU, Facebook, YouTube, Pinterest). Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisów i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację postanowień Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies oraz zobowiązanie do jej przestrzegania.

2.     Administrator ma prawo dokonywania zmian w Polityce prywatności i wykorzystania plików cookies, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Polityki prywatności i wykorzystania plików cookies dokonywane są poprzez umieszczenie przez Administratora na stronie głównej Serwisu informacji o zmianie Polityki prywatności i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Polityki prywatności.

3.     Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezależne od niego, nieprawidłowe pod względem technicznym działanie Serwisu oraz za przerwy w dostępności Serwisu.

4.     Administrator w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikającą z korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

5.     Użytkownicy, którzy mają jakiekolwiek pytania dotyczące stosowanej przez Administratora polityki w zakresie ochrony prywatności, mogą się kontaktować z Administratorem lub Inspektorem Danych Osobowych, w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.