Regulamin Sklepu Internetowego

§ 1
[Definicje]

1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

i) Sprzedającym – należy rozumieć przez to Fundację Dobra Fabryka z siedzibą w Warszawie (kod 04-694), przy ul. Pomiechowskiej 47/14, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, wpisaną także do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519542, NIP 9522131059, adres e-mail: [email protected], tel. +48 530 320 681 (opłata według taryf operatora).

ii) Sklepie – należy rozumieć przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego pod adresem strony internetowej www.sklep.dobrafabryka.pl.

iii) Produkcie – należy rozumieć przez to rzeczy znajdujące się w ofercie Sklepu.

iv) Użytkowniku – należy rozumieć przez to każdego gościa strony Sklepu, który w jakikolwiek sposób korzysta ze Sklepu.

v) Konsumencie – należy rozumieć przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 t.j.).

vi) Przedsiębiorcy – należy rozumieć przez to osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

vii) Kliencie lub Kupującym – należy rozumieć przez to osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale posiadającą zdolność prawną, o której mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego korzystającą ze Sklepu, która dokonuje lub zamierza dokonać zakupu Produktu lub korzysta z innych usług Sklepu (w tym również Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego).

viii) Formularzu zamówienia – należy rozumieć przez to interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.

ix) Umowie zawartej na odległość – należy rozumieć przez to umowę zawartą z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności Sprzedającego i Kupującego z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie

x) Koszyku – należy rozumieć przez to element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, a także w którym istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności liczby produktów.

xi) Zamówieniu – należy rozumieć przez to oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sklepem.

xii) Umowie sprzedaży – należy rozumieć przez to umowę sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawieraną pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

xiii) Regulaminie – należy rozumieć przez to niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami stanowiącymi jego integralną część, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.

xiv) Dniach roboczych – należy rozumieć przez to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

xv) Usłudze elektronicznej – należy rozumieć przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

xvi) Urządzeniu – należy rozumieć przez to komputery, telefony komórkowe, tablety, czytniki elektroniczne lub inne urządzenia cyfrowe, które mogą utrzymywać połączenie z Internetem.

xvii) PayU lub PayPal – należy rozumieć przez to operatora płatności, za pośrednictwem którego dokonywane są płatności elektroniczne (karta, szybki przelew, blik).

xviii) Polityce Prywatności i plików cookies – obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników Serwisu, także przy składaniu Zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, dostępne pod adresem www.sklep.dobrafabryka.pl/polityka-prywatnosci/

§ 2
[Warunki ogólne]

1. Właścicielem sklepu jest Sprzedający.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie, dostarczania zamówionych Produktów Klientowi, płacenia przez Klienta ceny sprzedaży Produktów, uprawnienia Klienta do anulowania Zamówienia i odstąpienia od Umowy sprzedaży oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

3. Sprzedający prowadzi za pośrednictwem sieci Internet sprzedaż detaliczną Produktów znajdujących się w ofercie Sklepu. Informacje na temat Produktów Sprzedający zamieszcza na stronie Sklepu.

4. Do korzystania ze Sklepu oraz składania Zamówień na Produkty niezbędne jest urządzenie z dostępem do sieci Internet i aktualną przeglądarką internetową, np. Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Safari, aktywne konto poczty elektronicznej e-mail oraz włączona obsługa plików cookies i JavaScript.

5. Sprzedający zastrzega, że zamieszczone na stronie Sklepu zdjęcia mają na celu umożliwienie Kupującemu zapoznanie się z Produktem, zaś Produkt otrzymany przez Kupującego może w niewielkim stopniu kolorystycznie odbiegać od prezentowanego w Sklepie. Powyższe różnice wynikać mogą z czynników technicznych, takich jak oświetlenie lub urządzenia, na którym Kupujący wyświetla zdjęcie Produktu.

§ 3
[Obowiązki Kupującego]

1. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem dostępnym na stronie Sklepu przed złożeniem Zamówienia na Produkt. Kupujący w trakcie procesu składania Zamówienia oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i go akceptuje.

2. Kupujący zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem.

§ 4
[Sposób dokonywania zakupów]

1. Kupujący może składać Zamówienia 7 dni w tygodniu przez całą dobę.

2. Zamówienie dokonywane jest bez rejestracji poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza zamówienia.

3. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni Formularz zamówienia i prawidłowo poda wymagane dane. Kupujący zobowiązuje się do wypełnienia Formularza zamówienia prawdziwymi danymi, zgodnie ze stanem faktycznym.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikowania Zamówień co do danych wprowadzonych do Formularza zamówienia, a w przypadku powzięcia wątpliwości co do prawidłowości danych, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się od realizacji Zamówienia do czasu weryfikacji tych informacji z Kupującym, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Formularzu zamówienia (e-mail, telefon). W przypadku niewyjaśnienia wątpliwości w zakresie poprawności danych wprowadzonych do formularza, Sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia.

5. Przesłanie Zamówienia stanowi złożenie przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia.

6. Po wysłaniu Formularza zamówienia Kupujący otrzyma wiadomość e-mail na adres w nim wskazany, zawierającą w szczególności dane Kupującego lub firmy wraz z NIP w przypadku wystawiania faktury VAT, wskazanie przedmiotu Zamówienia wraz z liczbą egzemplarzy, ceną jednostkową i ceną całkowitą oraz kosztami przesyłki, a także nazwę banku oraz numer konta, na który należy dokonać płatności w przypadku, gdy Kupujący jako formę płatności wybrał przelew tradycyjny.

7. Po otrzymaniu płatności przez Sprzedającego, Kupujący otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą przyjęcie Zamówienia.

8. Potwierdzenie złożenia Zamówienia na zakup Produktu skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym na warunkach opisanych w Regulaminie.

9. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą potwierdzenia przez Sklep przyjęcia Zamówienia w e-mailu przesłanym do Kupującego, o którym mowa w ust. 7 powyżej.

10. Ewentualne zmiany w Zamówieniu Klient może wprowadzić poprzez kontakt z obsługą Sklepu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres: [email protected] i wpisując w tytule wiadomości numer Zamówienia. Zmiany w Zamówieniach i anulowanie Zamówienia Klient może dokonać do chwili przekazania zakupionych Produktów do wysłania.

11. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sklep poinformuje Klienta drogą elektroniczną lub telefonicznie o powstałych okolicznościach. W takiej sytuacji Klient będzie mógł wybrać, czy chce anulować Zamówienie w części bądź w całości, czy też złożyć inne Zamówienie. W przypadku anulowania Zamówienia wszelkie dokonane przez Klienta płatności zostaną niezwłocznie zwrócone przez Sklep.

§ 5
[Ceny i zmiana oferty]

1. Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Kupującego. Ceny Produktów w Sklepie zawierają podatek VAT. Do ceny wskazanej na fakturze/paragonie zostaje doliczony koszt wybranej przez kupującego opcji przesyłki, zgodnie z wykazem kosztów zamieszczonym pod adresem: www.sklep.dobrafabryka.pl/dostawa/

2. Promocje w Sklepie mogą odbywać się na podstawie odrębnego Regulaminu Promocji. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Promocji zastosowanie mają przepisy niniejszego Regulaminu. Promocje w Sklepie dotyczące sprzedaży Produktów nie podlegają łączeniu, chyba że w regulaminie obowiązującym dla Promocji wskazano inaczej.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania cen Produktów znajdujących się na stronie Sklepu, z zastrzeżeniem, że aktualizacja cen nie dotyczy Produktu/Produktów po złożeniu Zamówienia przez Klienta.

§ 6
[Płatność]

1. Na ostateczną kwotę Zamówienia dokonanego przez Klienta składa się cena wybranego Produktu/Produktów oraz koszt dostawy, o której Klient informowany jest na stronie Sklepu oraz w trakcie składania Zamówienia.

2. Płatność za Zamówienie może nastąpić według wyboru Klienta w następujących formach: karta płatnicza, szybki przelew, BLIK, PayPal lub przelew tradycyjny.

3. W tytule przelewu tradycyjnego należy podać numer Zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta.

4. W przypadku gdy płatność za Zamówienie w trybie przedpłaty na konto bankowe (przelew tradycyjny) nie wpłynie na rachunek Sklepu w terminie 3 Dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, Sprzedający uzna, że Klient zrezygnował z zakupów i Zamówienie zostanie anulowane. Sprzedający poinformuje Klienta o anulowaniu Zamówienia.

5. W przypadku wyboru jednej z opcji płatności: karta płatnicza, szybki przelew, BLIK, PayPal, Klient powinien dokonać zapłaty bezpośrednio przy składaniu Zamówienia. Jeśli wpłata nie wpłynie na konto Sklepu w terminie doby Zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

6. Do każdego sprzedawanego Produktu wystawiany jest paragon fiskalny lub imienny dowód zakupu (faktura VAT).

7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online oraz zasad przetwarzania danych osobowych podanych podczas dokonywania płatności, w tym informacje o Administratorze danych osobowych oraz obowiązujące zasady zbierania i wykorzystywania danych osobowych określają regulaminy dostępne na stronach internetowych operatorów PayU oraz PayPal, z którymi Użytkownik powinien zapoznać się przed rozpoczęciem płatności.

§ 7
[Warunki dostawy]

1. Wysyłka jest realizowana w sposób wybrany przez Klienta w momencie składania Zamówienia na adres dostawy wskazany przez Klienta. Dostawa zakupionych Produktów na zasadach określonych w Regulaminie następuje na terenie Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.

2. Wysyłka Produktu następuje w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie bankowym Sprzedającego.

3. Kupujący otrzyma wiadomość e-mail na adres wskazany w Formularzu Zamówienia z informacją o wysłaniu Zamówienia.

4. Klient jest zobowiązany do zbadania stanu przesyłki w czasie i w sposób przyjęty dla przesyłek danego rodzaju.

§ 8
[Odpowiedzialność Sklepu za wady i reklamacje]

1. Jeśli Produkt ma wadę, podstawę prawną rozpatrywania reklamacji stanowią przepisy dotyczące rękojmi, tj. art. 556 – 576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 t.j.). Wszelkie reklamacje Kupujący składa na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Klarysewska 52C, 02-936 Warszawa. Reklamowany produkt należy przesłać na powyższy adres.

2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedającego przesyłki z reklamowanym Produktem. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

3. Kupujący w reklamacji wskazuje m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru. Wzór zgłoszenia reklamacji stanowi załącznik nr 1.
4. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy.

5. W przypadku kiedy z przyczyn niezależnych od Sprzedającego wymiana Produktu na nowy będzie niemożliwa, Sprzedający zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inny Produkt w przybliżonej cenie. W takiej sytuacji Kupujący dokona wyboru sposobu rozpatrzenia reklamacji.

6. Kupujący w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, poinformuje Sprzedającego o żądaniu zwrotu równowartości ceny towaru lub wyborze innego Produktu, w terminie 7 dni roboczych od otrzymania informacji o braku możliwości wymiany Produktu przez Sprzedającego.

7. W przypadku uznania reklamacji za zasadną Sprzedający niezwłocznie ponosi zwrot kosztów poniesionych przez Klienta w związku z reklamacją, w tym kosztów przesyłki reklamowanego Produktu. Zwrot kosztów wysyłki następuje zgodnie z postanowieniami § 10 ust. 5 Regulaminu.

8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Produkt zostanie odesłany Klientowi na wskazany uprzednio adres wraz z opinią o braku podstaw do uznania reklamacji. Koszt odesłania Produktu ponosi Kupujący.

§ 9
[Przedsiębiorcy]

1. Wobec Zamówień dokonywanych przez Kupujących będących przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, nie mają zastosowania przepisy dotyczące rękojmi za wady rzeczy.

2. Z chwilą wydania przez Sprzedającego Produktu przewoźnikowi przechodzą na Kupującego niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od chwili przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

§ 10
[Odstąpienie od umowy]

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie Konsumenta o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia dostarczenia produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. Konsument może złożyć oświadczenie pisemnie na adres ul. Klarysewska 52C, 02-936 Warszawa lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].

2. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz umieszczony jest w zakładce ,,Zwroty” na stronie Sklepu pod adresem: www.sklep.dobrafabryka.pl/zwroty/. Do oświadczenia należy dołączyć dowód zakupu Produktu. Konsument powinien odesłać Produkt na adres ul. Klarysewska 52C, 02-936 Warszawa niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem 14 dni.

3. Konsument ponosi koszty związane ze zwrotem Produktu po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, tj. ponosi koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy.

4. Zwrot płatności za Produkt oraz kosztów wysyłki Produktu następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty przy dokonywaniu płatności za Zamówienie, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, a zwrot ten nie wiąże się dla Sprzedającego z dodatkowymi kosztami.

5. Sklep zwraca jedynie koszty wysyłki równe najtańszemu sposobowi wysyłki Produktu do Konsumenta.

6. Sklep ma prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego Produktu lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego nadania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące następstwem zachowań, które wykraczają poza niezbędne działania pozwalające na zapoznanie się z Produktem.

8. Sklep nie odbiera kierowanych do niego przesyłek nadanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§ 11
[Przetwarzanie danych osobowych]

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności i wykorzystania plików cookies.

§ 12
[Pozasądowe możliwości rozwiązania sporów]

1. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może:

a) wybrać jedną z procedur pozasądowego rozwiązania sporów. Szczegółowe sposoby rozwiązywania sporów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

b) złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

c) złożyć wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 285).

§ 13

[Newsletter]

1.   Newsletter Fundacji Dobra Fabryka jest bezpłatną usługą polegającą na przesyłaniu drogą elektroniczną do subskrybujących go Użytkowników informacji o bieżącej działalności Fundacji. Newsletter jest przesyłany w formie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2.   Aby zasubskrybować newsletter należy wypełnić formularz dostępny w Serwisie oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Następnie Użytkownik powinien dokonać potwierdzenia zapisu poprzez kliknięcie w link przesłany na adres e-mail.

3.   Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w link „Zrezygnuj z subskrypcji”, zamieszczony w wiadomości e-mail, w której został wysłany newsletter. Dane Użytkownika zostaną automatycznie usunięte z listy subskrybentów newslettera.

4.   W celu rezygnacji z otrzymywania newslettera Użytkownik może skontaktować się również z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

5.   Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkownika dostępne są w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 14
[Przepisy końcowe]

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 września i jego postanowienia stosuje się do wszystkich Zamówień złożonych po tym dniu.

2. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na stronie Sklepu. Sprzedający ma prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie, które wynikać mogą w szczególności ze zmiany obowiązujących przepisów prawa. Zmiany Regulaminu dokonywane są poprzez zamieszczenie nowej treści na stronie internetowej pod adresem www.sklep.dobrafabryka.pl

3. Każdy Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez umieszczenie przez Sprzedającego na stronie głównej Sklepu informacji o zmianie Regulaminu i utrzymanie jej na rzeczonej stronie przez okres 14 dni od zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu w żaden sposób nie narusza praw nabytych Klientów i nie ma zastosowania do Umów sprzedaży zawartych przed zmianą.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w szczególności do zawierania i wykonywania Umów sprzedaży, stosuje się bezwzględnie obowiązujące przepisy polskiego prawa, w tym Kodeksu cywilnego i, w stosunku do Klientów będących Konsumentami, ustawy o prawach konsumenta.

 

pobierz formularz reklamacyjny

Załącznik nr 1

Wzór zgłoszenia reklamacji

________________________
________________________
________________________
/dane Kupującego wraz z adresem dostawy/

Fundacja Dobra Fabryka
ul. Klarysewska 52 C
02-936 Warszawa
NIP:9522131059

Reklamacja towaru
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………. towar jest wadliwy (zamówienie nr ..………., paragon nr………………………..). Wada polega na …………………………………………………………………………….

Wada została stwierdzona w dniu ………………………..
Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny. żądam:
• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
• nieodpłatnej naprawy towaru* (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto ………………………….……..
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto …………………….……………………………………………..* (art. 560 § 1)

________________________
/podpis/

Załącznik:
– dowód zakupu paragon/faktura
*niepotrzebne skreślić

 

 

pobierz formularz zwrotu 

Załącznik nr 2
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

________________________
________________________
________________________
/dane Kupującego/

Fundacja Dobra Fabryka
ul. Klarysewska 52 C
02-936 Warszawa
NIP: 9522131059

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY
ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. z 2020 r. poz.287) odstępuję od umowy sprzedaży produktu/produktów ………………………………..……………………………………………………………………….., (zamówienie nr…………..……., paragon nr………………………….).
Proszę o zwrot kwoty zakupu na konto ………………………….…………………………

Data odbioru towaru: ……………………

________________________
/podpis/

Załącznik:
– dowód zakupu paragon/faktura